در روز عفاف و حجاب

امامزاده طالجرد میزبان حافظان سعادت آبادی

حافظان سعادت آبادی در روز عفاف و حجاب مهمان آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) طالجرد اژیه بودند.

غبارروبی امامزاده سید محمد طالجرد شهر اژیه

همزمان با هفته وقف مراسم غبار روبی و عطر افشانی امامزاده سید محمد طالجرد با حضور ریاست اوقاف و امور خیریه بخش برگزار شد.

آخرین اخبار