معاون وزیر راه و شهرسازی:

کشور نیاز ریلی خود را از ذوب آهن اصفهان تامین می‌کند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:اگر این کارخانه به تولید برسد کشور نیاز ریلی خود را از ذوب آهن تامین می‌کند،این خط نصب وتولید آزمایشی را انجام و مراحل قطعی تولید صنعتی درحال انجام است.

آخرین اخبار