مدیرعامل آبفای اصفهان:

۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارد

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: ۶۰ دشت کشور در شرایط بحرانی آب قرار دارند و بحران آب در کشور به میزان قابل توجهی وجود دارد.

آخرین اخبار