مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان:

فولاد مبارکه در مباحث زیست‌محیطی همتراز با استانداردهای دنیا است

مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: این شرکت در زمینه تولید و مباحث زیست محیطی هم‌تراز با استانداردهای دنیا در حال حرکت است.

آخرین اخبار