رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد

تشکیل صندوق توسعه اصفهان با ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، از تشکیل اساس یک صندوق توسعه برای استان اصفهان خبر داد و گفت: این صندوق با سرمایه یک هزار میلیارد تومان تاسیس شد که می‌تواند در بسیاری از پروژه‌ها مؤثر واقع شود.

آخرین اخبار