اخوان در بین کشاورزان شرق اصفهان:

مخالفت ما انتقال آب از استان اصفهان به دیگر استان ها می باشد

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای طرح هایی دادرسی کنیم که به انجام نرسیده است.

آخرین اخبار