مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در کشاورزی خبر داد:

تقویت صندوق حمایت از کشاورزان با ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در کشاورزی گفت: پنج درصد اعتبارات تملک دارایی استان‌ها می‌تواند به افزایش سرمایه صندوق‌ کمک کند.

آخرین اخبار