در ستاد راهبردی صندوق بیمه کشاورزان ورزنه مطرح شد؛

تقویت بنیه اقتصادی روستاییان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی محقق می شود

بخشدار بن رود بر لزوم فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ بیمه در بین کشاورزان و روستاییان تاکید کرد.

آخرین اخبار