زهرا حسینی

صندلی های گران قیمتی که چوب حراج بر آنها زده شد!

تخصص هایی که اندوخته سالها تلاش افراد بودند در جایی به کار گرفته می شوند که با سوهانی از روی نبود تجربه ساییده می شوند.

آخرین اخبار