فعالیت تربیت بدنی در نیروهای مسلح اصفهان مطلوب است

مدیر کمیته تربیت بدنی نیروهای مسلح استان اصفهان از روند فعالیت ورزش در نیروهای مسلح استان ابراز رضایت کرد و گفت: فعالیت تربیت بدنی در نیروهای مسلح اصفهان مطلوب است.

آخرین اخبار