مدیر بهره‌برداری سازمان قطار شهری اصفهان

نیم قرن چالش برای احداث متروی اصفهان

متروی اصفهان از حرف تا عمل حدود نیم قرن به طول انجامیده است نیم قرنی که شاید یک دهه از آن عملیاتی شده و متولیان امر برای راه‌اندازی کامل مترو تلاش کردند تا آلودگی و ترافیک در اصفهان کاهش یابد.

آخرین اخبار