استاندار اصفهان:

میزان آلودگی هوای استان اصفهان در هفته گذشته افزایش یافت

استاندار اصفهان گفت: با وجود انجام اقدامات مختلف در این باره در هفته گذشته شاهد افزایش آلودگی هوا در استان بودیم که باید در زمینه کنترل این آلودگی اقدام جدی صورت گیرد.

آخرین اخبار