امینی

صنایع اصفهان تنها عوارض ناگوار برای مردم استان داشته است

رئیس شوراي اسلامی شهر اصفهان گفت: بخش مهمی از آلایندگی اصفهان بر عهده صنایعی است که دولت از درآمد سرشار آن برخوردار می شود اما عوارض مختلف این آلودگی گریبان مردم اصفهان را می گیرد.

آخرین اخبار