رييس مجلس سناي لهستان در ديدار با استاندار اصفهان:

نبود صنايع چيني در بازار نقش جهان، نشانگر تلاش هاي مديريت استان اصفهان در پاسداشت از ميراث فرهنگي و صنايع دستي است

بوگدان بورسويچ ضمن خرسندي از نبود صنايع چيني در ميدان نقش جهان گفت: اين امر نشان دهنده زحمات مديريت استان در پاسداشت از ميراث فرهنگي است.

آخرین اخبار