به مناسبت 28 صفر:

صلح امام حسن (ع) زمینه ساز واقعه عاشوراست/پیامبر (ص) آئینه دار جمال حق است

اگر امام حسن(ع) درشرایط امام حسين(ع) قرار می گرفت، قيام می کردبه همين دليل امام حسين(ع) با قيام خود در کربلا بهترین تصميم را گرفت و امام حسن(ع) نيز بهترین موضع را در زمان خود داشت و بی شک اگر امام حسن(ع) در دوران امام حسين(ع) قرار می گرفت، گزینه قيام عليه یزید را انتخاب می کرد

آخرین اخبار