گزارش اصفهان شرق:

بهترين و بدترين رويداد خبري از نگاه مسئولين شهر حسن آباد در سال 92

در سالي که گذشت رويدادهاي مختلف خبري در حوزه هاي مختلف شهر حسن آباد به وقوع پيوست.

آخرین اخبار