مدیر نشر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

۳۹ عنوان کتاب از سوی اداره انتشارات تبلیغات اسلامی اصفهان به چاپ رسید

مدیر نشر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: از ابتدای تاسیس اداره نشر و انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تاکنون ۳۹ عنوان کتاب به چاپ رسیده است.

آخرین اخبار