رشوه خواران بخوانند!

از جمله صریح ترین آیات قرآن، آیاتی است که موضوع ناپاکی در ارتباطات مالی میان افراد را بیان می کند.

آخرین اخبار