«الاشتقاق»: معرفی یک نمونه موفق تولید علم اسلامی

علت نامیده شدن کتاب به این اسم این است که حدیث امیرالمؤمنین (ع) در آن به منزله ی اصل و ریشه ی ادبیات است که تمامی فصول و ابواب و نکته های ادبیات و زبان شناسی از دل این ریشه ی مستحکم استخراج می شود…

آخرین اخبار