در جلسه برنامه ریزی جامع مدیریت مصرف بهینه آب شرب مطرح شد:

آموزش کافی در خصوص مصرف بهینه آب صورت گیرد

بخشدار بن رود در خصوص اجرای برنامه ریزی جامع مدیریت مصرف بهینه آب شرب در شهر و روستاها تذکر داد.

آخرین اخبار