در راستای خدمت به کشاورزان در حسن آباد صورت گرفت

شماره گذاری و صدور زوج پلاک ادوات کشاورزی خود گردان

جهت تسهیل عبور و مرور ادوات و ماشینهای کشاورزی در معابر و بهرمندی از خدمات کشاورزی مدیریت مرکز جهاد کشاورزی جرقویه علیا با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان و راهنمایی رانندگی پلیس راهور اقدام به شماره گذاری این ماشینها در جرقویه کرد.

آخرین اخبار