استاندار اصفهان:

صدا و سیما متعلق به تمام مردم باشد

استاندار اصفهان گفت: مردم باید تصور کنند که صدا و سیما متعلق به 75 میلیون نفر است و همه آنها در این رسانه سهمی دارند.

آخرین اخبار