یادداشت یک دلسوخته:

اهل شرق اصفهانم، در صدا و سیمای اصفهان جایگاهم کجاست؟

من یک اصفهانیم و تنها گناهم این است که اهل شرق خشکانده شده زاینده رودم.

آخرین اخبار