دکترای روانشناسی مطرح کرد:

مشکلات را با گفت و شنود دو سویه حل کنیم/ ضرورت استفاده از زبان بدن در گفت و شنود

کسی که خوب گوش کردن را می آموزد. در یک گفت و شنود دو نفره می تواند با زبان بدنش به طرف مقابل بفهماند که صحبت هایش را می شنود. این امر مهارت بسیار ظریفی است و باید در فضای خانواده بتوانیم این پیام های بدنی را به یکدیگر بفهمانیم و مهم تر اینکه زبان بدن اعضای خانواده را هم ببینیم.

آخرین اخبار