پدر شهید مصطفی احمدی روشن:

آرمان ما دست دادن با کدخدای ده نیست

پدر شهید مصطفی احمدی روشن گفت: آرمان ما دست دادن با کدخدای ده نیست واین نشان از بی بصیرتی دارد.

آخرین اخبار