ابزاری به نام زن در ویترین سینما

ماجرای ناتمام پیشنهادات بیشرمانه به زنان بازیگر

تسلیم شدن در برابر شرایط موجود در سینما و انفعال در برابر آن نتیجه ای جز آسیب دیدن بیش از گذشته در این حوزه نخواهد داشت و شرایط را به سمتی سوق خواهد داد که دیگر کار از کار بگذرد

آخرین اخبار