پیگیری مشکلات جاده ی اصفهان – زیار:

مسیر دو طرفه جاده تجهیز و ایمن سازی شد

همت مسئولین در برقراری تجهیزات ایمنی در جاده ها و برقرار کردن امنیت جاده ای در چند سال اخر در بیشتر جاده های برون شهری به ویژه محور اصفهان- زیار به خوبی مشهود است.

آخرین اخبار