حامی شش فرزند یتیم

سهم ایتام در زندگی من محفوظ است

کودکانی هستند که سايه پدري و بعضاً سايه والدين را در بالاي سرخود حس نمي‌كنند تا خستگي روزگار و گرماي جانكاه زندگي را در زير سايه آن از تن خود بزدايند و اینجاست که خیر نیکوکاری به نام “حامی” به برای جبران محبت محروم شده از پــدر يا بی‌بهره گشتن عاشقانه‌های مادرانه ناشی از مرگ مـادر کمک خود را ارزانی یتیمان می‌کند تا سهمی در سبد هزینه‌های سنگین زندگی آنان داشته باشد.

آخرین اخبار