همسر شهيد مدافع حرم صادق عدالت اكبري:

گفت بعد از شهادتم زينب‌وار بايست

قلم ياري نمي‌كرد از تنهايي و دلتنگي و نبود‌ن‌هاي همراه و همسفر زندگي‌اش بنويسم و ميان همكلامي از او خواستم فرصتي بدهد تا به خودم بيايم! اما همسر شهيد مرا به آرامش فراخواند و گفت كه او و همسرش به اين روزها ايمان داشته‌اند و دارند.

آخرین اخبار