در منطقه جرقويه عليا برگزار شد

توجيه آموزشياران نهضت سواد آموزي منطقه جرقويه عليا

دومين جلسه ي توجيهي آموزشياران نهضت سواد آموزي منطقه جرقويه عليا در سالن اجتماعات دبستان فاطميه شهر حسن اباد برگزار شد .

آخرین اخبار