مدیرعامل مرکز حامیان فرش دستباف ایرانی:

بزرگ‌ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان دایر می‌شود

مدیرعامل مرکز حامیان فرش دستباف ایرانی گفت: از استقرار بزرگ‌ترین کارگاه فرش دستباف کشور در اصفهان به منظور اجرای پروژه بزرگ تلویزیونی تار و پود دایر می‌شود.

آخرین اخبار