بازخوانی قصه شیگلوز در اصفهان:

آیا پرونده شیگلوز در اصفهان بسته شد؟

تداوم عدم توجه به بازیافت فاضلاب خام و تصفیه چندین باره آن برای مصارف گوناگون، شیوع بیماری‌های ناشی مصرف فاضلاب در تولید محصولات کشاورزی مانند شیگلوز را به سریالی ادامه‌دار در آینده تبدیل می‌کند.

وقتی نمک جنجال برانگیز می‌شود

جنجال ید و ادعای متولیان سلامت استان اصفهان

این روزها درگیرودار شیوع بیماری شیگلوز در اصفهان، انتشار خبر مسمومیت نمک‌های یددار و منع خرید و مصرف آن از بازارهای سطح شهر نیز به نوبه خود برای شهروندان دغدغه‌آفرین شده است.

آخرین اخبار