معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان:

شیوع سرطان در شرق اصفهان از متوسط کشوری و استانی کمتر است/ باید در خصوص نظرات غیرکارشناسانه ادعای جرم کرد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: می بایست در خصوص برخی نظرات غیرکارشناسانه که تشویش افکار عمومی را در پی دارد، ادعای جرم کرد.

آخرین اخبار