معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان اصفهان

بیش از 90 درصد بیمه گزاران بخش کشاورزی اصفهان خسارت دیدند

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال زراعی گذشته بیش از 90 درصد بیمه گزاران بخش کشاورزی این استان خسارت دیدند.

آخرین اخبار