به مناسبت روز پدر:

35 سال انتظار، هدیه روز پدر شهید جاویدالاثر چیریانی

پدر شهید عباس جعفری از چریان رضایت خداوند را بهترین هدیه در تقدیم فرزندش به اسلام بازگو کرد.

آخرین اخبار