پشت پرده وام25 میلیون تومانی؛

به اسم حمایت از تولید به کام خودرو سازان

ذوق زدگی مردم در دومین روز خرید خودرو، فروکش کرد. به گونه ایکه افراد به جای مراجعه برای خرید، به شیشه نمایندگی های فروش زل زده اند، همانجا که کاغذهای محتوی انواع قیمت و طریقه اعلام تسهیلات، قرار داده شده است.

آخرین اخبار