توصیه محققان به والدین کودکان نوپا؛

مصرف جایگزین های شیرگاو موجب کوتاه قدی می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد کودکانی که شیر سویا، بادام یا سایر جایگزین های شیر را می خورند در مقایسه با کودکان مصرف کننده شیر گاو، کمی کوتاه قدتر هستند.

آخرین اخبار