درد و دل های تکان دهنده یک تواب صوفی از انحرافات دراویش گنابادی

به شما می گویند باید حداقل4 نفر را جذب کنی تا کفاره گناهان گذشته ات شود. حق معاشرت با افراد غیر را نداری، مسجد جای اغیار است، مسجد را خانه ضرار می خوانند.

آخرین اخبار