در فصول گرما؛

شیرابه پسماندها، خطری جدی برای محیط زیست

این روزها که به روزهای گرم سال نزدیک می شویم این گونه رفتارها نه تنها چهره شهر را مکدر می کند بلکه، باعث نارضایتی برخی از شهروندان نیز شده است.

تهدید شیرابه ها را جدی بگیرید

تابستان فصلی است که با افزایش مصرف میوه همراه است و ضایعات میوه های مصرف شده پسماند تر را تشکیل می دهد و انباشته شدن پسماند های تر روی هم و فشار حاصل از آنها سبب تولید آب پسماند یا شیرابه می شود. یک قطره شیرابه پسماند هایی که در کوچه و خیابان رها شده اند می تواند مانند یک بمب میکروبی خطرناک عمل کند و به راحتی انواع و بیماری ها را شهروندان انتقال دهد.

آخرین اخبار