ابتکار به دیدار صانعی رفت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز با حضور در دفتر شیخ یوسف صانعی با وی دیدار کرد.

آخرین اخبار