نماینده سازمان تبلیغات اسلامی شهر حسن آباد

در جریان فتنه افراد انگیزه ای جز منافع خطی، جناحی و حزبی ندارند

نماینده سازمان تبلیغات اسلامی شهر حسن آباد گفت: 9 دی روز تجلی و آگاهی مردم ایران اسلامی بود.

آخرین اخبار