تاکیدی بر فروع دین/2؛

بازتولید معارف اسلامی؛ دروازۀ بازگشت به روح خوش نماز

به راستی مسئولیت و رسالت ذاتی نهاد همکاری های حوزه وآموزش و پرورش در شیوع ترویج بی معنایی نماز در ارکان آموزشی کشور در کجای این سیکل معیوب قرار دارد؟

آخرین اخبار