بوی بهار در شرق اصفهان؛

شکوفه دادن درختان در فصل زمستان

دردومین ماه از فصل زمستان ، درختان بادام کوهپایه اصفهان شکوفه دادند.

آخرین اخبار