رييس پليس مركز استان اصفهان

راه اندازي گشت هاي ويژه براي رسيدگي به شکایات مدارس

رييس پليس مركز استان از راه اندازی گشت های ويژه همزمان با آغاز سال تحصيلی برای رسيدگی به شكايات مدارس خبر داد.

آخرین اخبار