رفتار امام رضا(ع) الگویی برای حفاظت از محیط زیست است

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه امام رضا(ع) ضامن آهو بود، گفت: رفتار امام رضا(ع) الگویی برای حفاظت از محیط زیست است.

آخرین اخبار