با حضور مسئول هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی شهرستان اصفهان انجام شد؛

معرفی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جرقویه علیا

با حضور مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان اصفهان و مسئولین بخش آقای مصطفی صادقی بعنوان مسئول هماهنگی شورای تبلیغات جرقویه علیا منصوب شد.

آخرین اخبار