دبیر فرهنگ عمومی کشور در گفتگو با اصفهان شرق:

نسخه ی ضعف فرهنگی اطراف اصفهان را در شورای فرهنگ عمومی استان بپیچیم

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: رسانه های محلی نقش مهمی در انتقال و طرح مساله نقاط ضعف فرهنگی اطراف اصفهان در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان دارند و می بایست در این راه وارد شوند.

آخرین اخبار