در جلسه شورای عالی بسیج ورزش استان مطرح شد:

۲۵ هزار ورزشکار اصفهانی به عضویت بسیج در می آیند

نخستین جلسه شورای عالی بسیج ورزشکاران استان اصفهان در سال جاری برگزار شد.

آخرین اخبار