نماینده مردم اصفهان در مجلس:

زاینده‌رود آبان ماه پر آب می‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: زاینده‌رود آبان ماه پر آب می‌شود.

نمایندگان اصفهان خود را کنار کشیدند؛

مدیریت زاینده رود به شورای عالی آب سپرده شد

از آنجایی که مباحث مربوط به آب تخصصی است بنابراین باید از اظهارنظرهای غیر کارشناسانه واحساسی خودداری کرد و به همین دلیل نمایندگان مدیریت یکپارچه زاینده رود را به شورای عالی آب کشور سپردند تا از حق مردم اصفهان دفاع کنند.

آخرین اخبار