انتخابات شورای دانش آموزی در هنرستان انقلاب شهر ورزنه

معاون پرورشي هنرستان انقلاب اسلامي شهرورزنه گفت: شوراي دانش آموزي يكي ازمهم ترين اركان مدرسه است ونقش مهمي درتصميم سازي ها ي آن دارد.

آخرین اخبار